Strona główna

Szanowni Państwo,

Niniejsza strona informacyjna adresowana jest do osób, które złamały prawo i zostały skazane na karę pozbawienia wolności do 1 roku i 6 miesięcy.

Zwiększenie wymiaru kary, która może być odbyta w SDE umożliwia Art. 15 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2020 poz. 568.

Pobyt w zamkniętym zakładzie karnym jest najsurowszym rodzajem odbywania kary. Jednak w przypadku osób, które zostały skazane na karę pozbawienia wolności do 1 roku i 6 miesięcy, sąd penitencjarny może wyrazić zgodę na wykonanie tej kary w mniej rygorystyczny sposób. Aby było to możliwe, do polskiego systemu prawnego wprowadzono System Dozoru Elektronicznego. Konieczność odbywania kary w bezwzględnej izolacji więziennej i wszystkie dolegliwości z niej wynikające zastępuje on możliwością odbycia jej w domu lub innym miejscu na wolności wskazanym przez sąd (np. hostel, schronisko). Dzięki temu można będzie prowadzić normalne życie osobiste, zawodowe i rodzinne z zachowaniem rygorów pełnej kontroli sprawowanej przez sąd, kuratora, pracowników Centrali Monitorowania i Upoważnionego Podmiotu Dozorującego.

System Dozoru Elektronicznego jest szansą na zastąpienie obowiązku odbywania kary w więzieniu — wykonywaniem jej na wolności. Umożliwia naprawienie swoich błędów w normalnych warunkach życia społecznego oraz przyjaznym otoczeniu rodziny i osób bliskich.