Ważny wyrok Sądu Najwyższego

INFORMACJA

Biuro Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej informuje, że Sąd Najwyższy w poszerzonym składzie 7 sędziów, wyrokiem z dnia 21 czerwca 2017 r. sygn. akt I KZP 3/17 uznał, że samouwolnienie się osoby odbywającej karę w systemie dozoru elektronicznego wyczerpuje znamiona występku określonego w art. 242 § 1 Kodeksu karnego, tj.:

§ 1. Kto uwalnia się sam, będąc pozbawionym wolności na podstawie orzeczenia sądu lub prawnego nakazu wydanego przez inny organ państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Udostępniamy kopię wyroku Sądu Najwyższego Sygn.akt I KZP 3/17.