Biuro Dozoru Elektronicznego

Biuro Dozoru Elektronicznego jest odpowiedzialne za nadzór merytoryczny i techniczny nad funkcjonowaniem systemu dozoru elektronicznego, w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w Systemie Dozoru Elektronicznego oraz za prawidłowe funkcjonowanie Centrali Monitorowania, stanowiącej element tego systemu.

Do zakresu działania Biura Dozoru Elektronicznego należy, w szczególności:

 1. administrowanie i obsługa Centrali Monitorowania;
 2. koordynacja pracy kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w Systemie Dozoru Elektronicznego;
 3. standaryzacja procedur stosowanych w jednostkach organizacyjnych w związku z funkcjonowaniem systemu dozoru elektronicznego;
 4. nadzór nad działaniami podejmowanymi przez kierowników jednostek organizacyjnych w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w Systemie Dozoru Elektronicznego;
 5. opracowywanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego;
 6. prowadzenie statystyki dotyczącej funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego;
 7. współpraca z podmiotami uczestniczącymi w wykonywaniu kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego, w szczególności z sędziami penitencjarnymi, sądowymi kuratorami zawodowymi, prokuratorami i adwokatami;
 8. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego;
 9. prowadzenie działalności informacyjnej i działalności promującej stosowanie Systemu Dozoru Elektronicznego;
 10. organizowanie szkoleń dotyczących Systemu Dozoru Elektronicznego.

W skład Biura wchodzi Zespół Obsługi Centrali Monitorowania, którym kieruje, podległy dyrektorowi Biura, zastępca dyrektora Biura.

Do zakresu zadań Zespołu należy, w szczególności:

 1. rejestrowanie, gromadzenie, przetwarzanie, odtwarzanie, przechowywanie, zabezpieczanie i przekazywanie uprawnionym organom danych osobowych skazanych odbywających karę pozbawienia wolności poza zakładem karnym w Systemie Dozoru Elektronicznego oraz informacji o przestrzeganiu przez skazanego obowiązku pozostawania w miejscu dozorowania bądź zakazu przebywania w określonych miejscach lub zbliżania się do określonej osoby;
 2. współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za infrastrukturę telekomunikacyjną i energetyczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. kontakt telefoniczny z osobami monitorowanymi.