Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej

http://dozorelektroniczny.gov.pl

Biuro Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Służby Więziennej. Portal składa się z podstron jednostek podległych i nadzorowanych, które we własnym zakresie odpowiadają za dostępność umieszczanych tam treści i odpowiedzialne są za wypełnienie w tym zakresie obowiązku zamieszczenia deklaracji dostępności.

Data publikacji strony internetowej: 2013-10-03

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-07-12

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie wszystkie filmy posiadają opis dla osób niedosłyszących i niesłyszących.

Na stronie działają skróty klawiaturowe.

Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących i niewidzących.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-06.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Biurem Dozoru Elektronicznego dzwoniąc na numer telefonu +48 22 518 82 37.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dojazd do siedziby Biura Dozoru Elektronicznego (Warszawa, ul. Zwycięzców 34)

Siedziba Biura Dozoru Elektronicznego znajduje się w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, przy ulicy Zwycięzców 34, w dzielnicy Praga – Południe, Saska Kępa.

Sąsiaduje z następującymi ulicami: Saską, Meksykańską, Alfreda Nobla, Jana Styki.

Najbardziej dogodną formę dojazdu zapewniają niżej wymienione linie autobusowe:

  • Przystanek: Stacja Krwiodawstwa (ok. 80 m od siedziby BDE) Autobus linii: 111, 123, 147, 507, 509
  • Przystanek: Pl. Przymierza (ok. 256 m od siedziby BDE) Autobus linii: 117, 138, 146, 147
  • Przystanek: Brazylijska (ok. 348 m od siedziby BDE) Autobus linii: 111, 123
  • Przystanek: Walecznych (ok. 350 m od siedziby BDE) Autobus linii: 111, 123
  • Przystanek: Meksykańska (ok. 354 m od siedziby BDE) Autobus linii: 117, 146

Wydzielone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się na tyłach budynku BDE, przy Zakładzie Lecznictwa Otwartego (wjazd od ulicy Meksykańskiej). Na terenie siedziby obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi na system ochrony obiektu. Istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym. Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy) mogą skorzystać z internetowego wideotłumacza kliknij tutaj. Osoby posługujące się językiem SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

W budynku BDE zapewniono wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne oraz windę, która umożliwia dostęp do wszystkich wymagalnych pomieszczeń. Obiekt posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

APLIKACJE MOBILNE

Biuro Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej nie udostępnia aplikacji mobilnych.