Kuratorska służba sądowa

Czynności związane z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kar z zastosowaniem dozoru elektronicznego oraz nałożonych w związku z nimi obowiązków wykonuje sądowy kurator zawodowy.

Zakres kompetencji i obowiązków kuratorów sądowych dotyczących wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających z zastosowaniem systemu dozoru elektronicznego został unormowany:

 • ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 1997 r. Nr 90 poz. 557 z późn. zm.)
 • oraz wydanymi na podstawie tej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi.

Ustawowo wyodrębnione zostały trzy formy stosowania Systemu Dozoru Elektronicznego:

 • dozór stacjonarny  do kontroli przebywania skazanego w określonych dniach tygodnia i godzinach we wskazanym przez sąd miejscu,
 • dozór mobilny do kontroli bieżącego miejsca pobytu skazanego, niezależnie od tego, gdzie skazany przebywa,
 • dozór zbliżeniowy do kontroli zachowania przez skazanego określonej minimalnej odległości od osoby wskazanej przez sąd.

Sądowy kurator zawodowy, realizując czynności związane z kontrolą wykonywania kary, środka karnego lub środka zabezpieczającego w systemie dozoru elektronicznego, dokonuje oceny zachowania skazanego, uwzględniając w szczególności:

 • przestrzeganie przez skazanego porządku prawnego;
 • przestrzeganie przez skazanego obowiązków związanych z wykonywaną karą;
 • stosunek skazanego do organów uprawnionych do wykonywania orzeczenia.

Podstawowym zadaniem sądowych kuratorów zawodowych w tym obszarze jest:

 • kontrolowanie ścisłego wykonywania przez skazanego obowiązków i poleceń, udzielanie pomocy w readaptacji społecznej skazanego,
 • pozyskiwanie informacji o skazanym w zakresie jego sytuacji rodzinnej, socjalnobytowej,
 • dokonywanie oceny zachowania skazanego w zakresie przestrzegania przez niego porządku prawnego, obowiązków  związanych z wykonywaną karą,
 • powiadamianie sądu o każdym przypadku naruszenia przez skazanego porządku prawnego lub nałożonego na skazanego obowiązku, w szczególności o popełnieniu przez skazanego przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 • składanie stosownych wniosków,
 • podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany harmonogramu odbywania kary,
 • udzielanie zezwoleń na opuszczanie przez skazanego miejsca wykonywania dozoru elektronicznego na okres nie dłuższy niż 7 dni,
 • wyrażanie zgody na odinstalowanie rejestratora przenośnego lub usunięcie nadajnika z uwagi na zagrożenie zdrowia lub życia ludzkiego.

W trakcie wykonywania dozoru elektronicznego, w zakresie czynności prawno-technicznych, kuratorzy sądowi współpracują z sędzią, Podmiotem Dozorującym i podmiotem prowadzącym Centralę Monitorowania.